Main Page English Version  
Previous Up Next

S. Endroedi. 1974. Monographie der Dynastinae. 4. Tribus: Pentodontini von Australien und Neu-Zeeland...


..S. Endrodi. 1974.
Monographie der Dynastinae. 4. Tribus: Pentodontini von Australien und Neu-Zeeland (Coleoptera).
ROVARTANI KOZLEMENYEK (SERIES NOVA). 1974. XXVII. 2. p. 17-70.PDF: endrodi_1974_pentodontini_australien_neu-zeeland.pdf