Main Page Russian Version  
Previous Up Next

From M.Yu. Mandelshtam personal photoarchive

Ips amitinus (Eichh., 1871) [Scolytidae]


Dryocoetes krivolutzkajae Mandelshtam, 2001 [Scolytidae] (foto of A.B. Egorov)